GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Vi skyddar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 inträdde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Ett högre krav ställs på kommuner, landsting, företag och organisationer för att skydda dina personuppgifter och säkerställa din integritet.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Scherdins Fastigheter. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Scherdin Holding i Umeå AB är personuppgiftsansvarig eller biträde till personuppgiftsansvarig beroende på om dina personuppgifter används för behandling inom vår egen koncern, i någon av våra samarbetskoncerner eller externa koncerner.

Egenägda bolag:

  • Fastighetsbolaget Jägarvägen Bostäder i Umeå AB
  • Fastighetsbolaget Rondellgatan i Umeå AB
  • Fastighetsbolaget Scherdammeln 7 i Umeå AB
  • Fastighetsbolaget Scherdipen 26 i Umeå AB

Samarbetskoncerner:

  • Scherdin & Olsson AB (Fastighetsbolaget Up2 i Umeå AB, Scherdalder 4 i Umeå AB, Filmen i Umeå AB och Audumbla 4 i Umeå AB)
  • Marielund i Umeå (Byggaren Hefaistos AB).

Externa bolag:

  • C Scherdin Fastigheter AB
  • R Scherdin Fastigheter AB

 

När du gör en intresseanmälan för bostad
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du har en aktiv intresseanmälan. Om du inte önskar ha en intresseanmälan registrerad hos Scherdins Fastigheter kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. Personuppgifter sparas i 12 månader efter att din intresseanmälan är inaktiv därefter raderas all information. Ditt konto blir inaktivt när du inte förlängt din intresseanmälan på 2 månader.

När du erbjuds en bostad hos oss
När du är aktuell för en bostad hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning där Scherdins Fastigheters berättigade intresse är att kunna administrera ett kommande hyresförhållande. Då kan vi komma att behöva till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boen­den och hyresinbetalningar. Det innebär att vi kan göra en kreditupplysning, hämta uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandla anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Inhämtad information sparas ej. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Under hyresförhållandet
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kun­na fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Dina uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra hyresvärdar i form av boendereferenser.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nöd­vändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighets­beslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

Andrahandshyresgäst
När du hyr bostad i andrahand är du inte en kund till oss men vi har ett berättigat intresse att använda dina personuppgifter, till exempel för att kontakta dig om något behöver åtgärdas i lägenheten. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

När hyresförhållandet är slut
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du avslutat ditt avtal men vissa uppgifter sparar vi minst två år, till exempel hyresavtal. Beslut från socialnämnd och studieintyg. Personuppgifter som finns i vårat bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.